home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Algemene incassovoorwaarden
van Sportincas

Sportincas is een incassobureau welke gericht is op het invorderen van contributies voor verenigingen. Sportincas is gevestigd in Sassenheim. Sportincas verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en van deze voorwaarden is afgeweken.

Bepalingen gesteld in deze voorwaarden zijn bindend. Sportincas behoudt zich het recht voor leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.


Sportincas werkt in opdracht van een opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan  de rechtspersoon of natuurlijke persoon die Sportincas  verzoekt incasso werkzaamheden te verrichten, met dien verstande dat opdrachtgever bevoegd is tot het aangaan van een overeenkomst met Sportincas.


Onder debiteur wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee de opdrachtgever een  rechtsgeldige transactie is aangegaan met een daarbij behorende betalingsverplichting. Sportincas stuurt de bij deze debiteur behorende factuur en/of herinnering alsmede aanmaningen en/of incassoberichten naar het door opdrachtgever aangegeven adres.


Sportincas draagt zorgt voor geheimhouding van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Sportincas gebruikt verkregen gegevens van debiteuren niet anders dan voor het doel waartoe ze is verzocht  Sportincas versterkt geen informatie aan derden aangaande de opdracht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.


Sportincas kan niet verplicht worden tot acceptatie van aangeboden incassowerkzaamheden. Sportincas behoudt zich het recht voor een reeds aanvaarde opdracht te beëindigen indien de aard van de opdracht of de handelingen van opdrachtgever hiertoe aanleiding geven.


Sportincas stelt zich ten doel, in opdracht en voor rekening van derden of opdrachtgever vorderingen van die opdrachtgever, in geldende valuta uitgedrukt, langs buitengerechtelijke wegen, of indien nodig met toestemming van opdrachtgever, met behulp van derden langs gerechtelijke weg te incasseren. Meer specifiek zal het doorgaans het invorderen van achterstallige contributies, boetes en dergelijke bedragen betreffen. Sportincas is zich ervan bewust dat het in voorkomende gevallen om jeugdleden kan gaan. Opdrachtgever stelt Sportincas hiervan terdege in kennis. Opdrachtgever zorgt in dergelijke gevallen voor adequate gegevens inzake wettelijke vertegenwoordigers van jeugdigen.


Sportincas zal door opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor (eventuele) schade veroorzaakt door de door Sportincas ingeschakelde derden.  Bovendien vrijwaart opdrachtgever Sportincas voor alle schade welke kan voortvloeien uit de werkzaamheden die door Sportincas voor opdrachtgever worden verricht.


Sportincas tracht voor opdrachtgever te incasseren;
              A. De hoofdsom of een restant hiervan.
              B. Vertragingsrente c.q. overeengekomen rente.
              C. Voorschotten, incasso en administratiekosten


Sportincas is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever een betalingsregeling met de debiteur te treffen.


Sportincas kan zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever een schikking treffen met de debiteur, tenzij vooraf anders overeengekomen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Sportincas. Voor een schikking lager dan de ingediende vordering en voor het verlenen van een finale kwijting aan de debiteur zal Sportincas zoveel als mogelijk is in overleg met opdrachtgever treden.


Sportincas behoudt zich het recht voor vorderingen te weigeren indien deze betreffen  vorderingen ter incasso op overleden personen.


Sportincas verkrijgt, na het ontvangen van de opdracht, de volledige volmacht om al die rechtshandelingen te verrichten welke Sportincas noodzakelijk acht om de vordering te kunnen incasseren. Sportincas kan derhalve ook rechtsgeldende regelingen treffen en gerechtelijke procedures aanhangig maken waarin ze wordt bijgestaan door juristen of juridisch geschoolde(n), een en ander in overleg met opdrachtgever.


Wanneer tijdens het uitvoeren van alle door Sportincas noodzakelijk geachte werkzaamheden blijkt dat de vordering niet te incasseren is, wordt de incassoprocedure in dit uitzonderlijke geval, zonder dat de cliënt daarmee behoeft in te stemmen, beëindigd.


Een incasso procedure kan ondermeer beëindigd worden als:
         - De debiteur bij Sportincas geen bekende woon- en/of verblijfplaats heeft.
         - De wanbetaler is overleden.
         - De debiteur in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling is  aangevraagd.
         - Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is en een gerechtelijke procedure wordt afgeraden.


De ter incasso aangeboden vorderingen blijven ten alle vorderingen van de opdrachtgever.


Opdrachtgever zal, na aangaan van de overeenkomst met Sportincas inzake de uithanden gegeven vorderingen geen correspondentie of acties van welke aard dan ook, richting de debiteur ondernemen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Opdrachtgever zal de ten aanzien van de ter incasso gegeven vorderingen alle noodzakelijke bescheiden overdragen evenals eventuele bewijsmiddelen en of verslagen. Sportincas is niet gehouden de juistheid van verstrekte gegevens te controleren en verlangt van opdrachtgever dat deze zal instaan voor de juistheid van afgegeven gegevens en informatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan Sportincas verstrekte gegevens. Hierin begrepen zijn het aanleveren van de juiste adresgegevens.


Wanneer opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst alsnog correspondentie of andere documentatie ontvangt stelt hij deze onverwijld in het bezit van en/of ter beschikking aan Sportincas conform de aangegane verplichtingen.


Betalingen van debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst worden beschouwd als incassoresultaat van Sportincas. Opdrachtgever dient Sportincas hiervan direct in kennis te stellen.


Wanneer debiteur de hoofdsom met bijkomende incasso- en rentekosten in zijn geheel betaalt brengt Sportincas geen verdere kosten in rekening. Wanneer opdrachtgever een gedeelte van de vordering en/of de in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten niet betaalt zal Sportincas een vooraf overeengekomen bedrag of percentage van de bij de debiteur geïncasseerde gelden verhalen op en doorberekenen aan de opdrachtgever.


Betalingen van de debiteur gedaan aan Sportincas of rechtstreeks aan de opdrachtgever dienen in beginsel ter voldoening van de incasso en administratiekosten en komen direct toe aan Sportincas en zijn onmiddellijk opeisbaar.


Betalingen van de debiteur rechtstreeks aan de opdrachtgever, vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst, moeten direct worden gemeld aan Sportincas. Deze betalingen worden, zoals in artikel 21 genoemde afrekening vermeld, als incasso resultaat beschouwd.


Afdracht van door Sportincas ingevorderde hoofdsommen zullen twee wekelijks na de tweede maandag na ingang van de overeenkomst aan opdrachtgever op de vooraf overeengekomen wijze worden afgedragen. Sportincas verstrekt hierbij een afrekening  waarin  zij de ingevorderde bedragen zal verantwoorden.


Sportincas behoudt zich het recht voor eventuele facturen aan opdrachtgever met deze bedragen te verrekenen.


Op de afrekening naar de opdrachtgever toe worden, van de door de debiteuren betaalde bedragen aan Sportincas, zowel de buitengerechtelijke kosten evenals de voorschotten in mindering gebracht van de hoofdsom en de daarbij behorende rente.


Wordt het incasseren van een vordering op verzoek of na opdracht van de opdrachtgever  gestaakt of adviseert Sportincas af te zien van verdere vervolging, vanwege later gebleken onvoorziene onzekerheden als gevolg van fouten aan de zijde van de cliënt, dan heeft Sportincas recht op vergoeding van het door de wanbetaler verschuldigde incasso bedrag verhoogd met het geldende btw tarief.


Aan de opdrachtgever wordt het volgende in rekening gebracht:
     - Incasso- en/of administratiekosten of anderszins, welke aan de wanbetaler in rekening werden gebracht, met dien verstande dat deze kosten niet door de wanbetaler werden voldaan.
-Betaalde bedragen en voorschotten die Sportincas ten behoeve van de incasso werkzaamheden aan derden heeft voldaan. Deze werkzaamheden zijn altijd tussen Sportincas en de opdrachtgever overeengekomen.

-Op vergoedingen berekent Sportincas het gebruikelijke geldende BTW tarief.

-Werkzaamheden welke nader zijn overeengekomen en die niet vallen onder normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure etc. etc., zullen naar redelijkheid en billijkheid in rekening worden gebracht tegen een nader vast te stellen uurtarief.

Bij het eenzijdig intrekken van de vordering door de opdrachtgever zal door Sportincas het door de wanbetaler verschuldigde incasso bedrag verhoogd met het geldende btw tarief bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij vooraf
schriftelijk anders overeengekomen.

Facturen van Sportincas aan opdrachtgever dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Sportincas aangegeven wijze.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan Sportincas verstrekte gegevens.
Sportincas is niet aansprakelijk voor het risico van vervolging, voor zover de vordering, al dan niet in zijn geheel, opeisbaar blijkt te zijn, voor welke reden dan ook. Dit geldt ook indien de afzonderlijk ter incasso aangeboden vorderingen betrekking hebben op:Minderjarigen.
Overleden personen.
Personen die in het buitenland woonachtig zijn of resideren.
Vorderingen die op de datum van overdracht, en daarna, verjaard zijn.
Het accepteren en het daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschied uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid.
Duur van de overeenkomst, eindafwikkeling en slotbepaling.

De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden tussen de partijen vanaf de datum van ondertekening door de opdrachtgever dan wel vanaf de datum dat de opdrachtgever anderszins blijk heeft gegeven akkoord te zijn met de inhoud van de Algemene incasso voorwaarden van Sportincas of wanneer de opdrachtgever zijn vorderingen schriftelijk of online bij Sportincas heeft ondergebracht, waarbij opdrachtgever  zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de algemene incasso voorwaarden van Sportincas.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of de termijn dat de uit handen gegeven vordering lopend is. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst na een jaar, met inachtneming van een termijn van zes maanden schriftelijk te beëindigen.

Sportincas zal de stukken welke haar ter hand gesteld zijn en betrekking hebben op de incasso opdracht na volledige afwikkeling in overleg en indien gewenst terug (laten) bezorgen aan de opdrachtgever.
Beide partijen kunnen afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden mits dit schriftelijk is overeengekomen en door beide partijen is ondertekend.

Ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van de overeenkomsten (welke daarvan een voortvloeisel zijn) onderwerpen beide partijen zich aan het geldende Nederlandse recht.
De arrondissementsrechtbank te Leiden is  bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.
Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Leiden  onder nummer

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN